แจ้งจากงานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง ขั้นตอนการรับวัคซีนเข็ม 2 ของนักเรียนระดับม.ต้น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้