แจ้งจากฝ่ายวิชาการ ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564