แจ้งจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564