📣📣ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอน (ฉบับแก้ไข) ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2567