ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ ๒๔-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖