ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกาษา ๒๕๖๔ และเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕📌📌