📢📢ประกาศ แจ้งถึงนักเรียนทุกคน ที่จองชุดพื้นเมืองกับงานสิทธิประโยชน์ “มารับชุดพื้นเมือง” ตอนนี้ชุดพื้นเมืองมาแล้ว (ยกเว้นรายการสั่งตัดพิเศษ) ให้นักเรียนนำใบจองสิค้ามาติดต่อขอรับชุดได้ตามเวลาเปิดห้อง