📣📣ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 การประกาศผลการเรียน และรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567