แจ้งจากฝ่ายวิชาการ ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ทุกคน เรื่องตารางสอบปลายภาค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบออนไลน์📌📌

แจ้งจากฝ่ายวิชาการ ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ทุกคน
เรื่องตารางสอบปลายภาค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบออนไลน์