AFS Thailand เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศเวลส์ 🏴โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศออสเตรเลีย

📣 AFS Thailand เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศเวลส์
🏴โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศออสเตรเลีย

⭐️ คุณสมบัติ ดังนี้ ⭐️

🌷🌷โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศเวลส์
1. มีอายุระหว่าง 13 – 17 ปี ตลอดการเข้าร่วมโครงการ
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสามารถสนทนาโต้ตอบขั้นพื้นฐานได้
3. มีความประพฤติดี
4. มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง ที่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ

🌷🌷โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศออสเตรเลีย
1. มีอายุระหว่าง 16 – 18 ปี ตลอดการเข้าร่วมโครงการ
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสามารถสนทนาโต้ตอบขั้นพื้นฐานได้
3. มีความประพฤติดี
4. มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง ที่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ

♥️♥️ พิเศษ นักเรียนจะได้รับการยกเว้นในการสอบข้อเขียนกับทาง AFS Thailand เหลือเพียงการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเท่านั้น

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 รายละเอียดโครงการประเทศเวลส์ https://drive.google.com/