ระเบียบการโครงการระยะสั้น ประเทศเดนมาร์ก และระเบียบการโครงการระยะสั้น ประเทศเวลส์