ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องการอนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564