ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2565📌📌