📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗


ใบสมัครเพื่อเช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗


ใบประมูลเพื่อเช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗