ประกาศ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 13 – 19 กันยายน 2564

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 13 – 19 กันยายน 2564

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก วันที่ 6 – 12 กันยายน 2564

เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 6 – 12 กันยายน 2564

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก วันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน  2564

เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน  2564

1 33 34 35