Classroom Research Development Project of Lampang Kanlayanee School

ผลงานของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณีเผยแพร่ผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ในการประชุมจัดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1

ผลงานของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เผยแพร่ผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ในการประชุมจัดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 SDU Learning Innovation (The 1st Suan Dusit Lampang Conference 2024)

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ SMART TEACHER ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ SMART TEACHER  ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ      การจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ https://online.pubhtml5.com/ugmy/bapi/

1 2