ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง หยุดการเรียนการสอนวันที่ 12-13 กันยายน 2565📌📌