📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องมาตรการของการป้องกันโรคโควิด-19 และควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในภาวะปกติ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566