📣📣 ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง มาตรการของการป้องกันโรคCOVID – 19 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ” 4 มาตรการหลักป้องกัน COVID – 19″ ในสถานศึกษาโรงเรียนลำปางกัลยาณี (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)