📢📢ตารางสอบ ปลายภาค และผังการจัดห้องสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6