📣📣ตารางสอบปลายภาคและผังการจัดห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ม.1-ม.6