Google Classroom 2/2564 (ฉบับแก้ไข 29/10/2564)

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ google classroom

รหัส classroom นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ฉบับแก้ไข (29/10/2564)