แจ้งจากงานวิชาการ เรื่อง ไลน์กลุ่มวิชาการ (สำหรับผู้ปกครอง)

แจ้งจากงานวิชาการ เรื่อง ไลน์กลุ่มวิชาการ (สำหรับผู้ปกครอง)

……………………………………………………………………………………………………

ฝ่ายวิชาการได้ทำไลน์บอทเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครอง

ในการติดตามการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน และรวมถึงการแจ้งข่าวสารทางวิชาการให้ผู้ปกครองรับทราบ

ขั้นตอนการเข้ากลุ่มLine มีดังนี้