ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและงดให้บริการอาคารสถานที่ แก่บุคคลภายนอกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕