ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565📌📌