โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลำปางกัลยาณี

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนปีการศึกษา 2566

📌📌แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา  2566 

ห้อง 1  ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์
ห้อง 2  ห้องเรียนเตรียมทหารและตำรวจ
ห้อง 3  ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ
ห้อง 4  ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
ห้อง 5  ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ห้อง 6  ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส
ห้อง 7  ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น
ห้อง 8  ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านภาษาจีน
ห้อง 9   ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านภาษาเกาหลี
ห้อง 10  ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ
ห้อง 11  ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านการงานอาชีพ
ห้อง 12  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ห้อง 13 ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
ห้อง 14  ห้องเรียนพิเศษดนตรีไทย
ห้อง 14  ห้องเรียนพิเศษดนตรีสากล

📌📌แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2566

ห้อง 1. ศิลปศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์)
ห้อง 2. ศิลปศาสตร์ (ภาษาฝรั่งเศส)
ห้อง 3. ศิลปศาสตร์ (ภาษาญี่ปุ่น)
ห้อง 4 – 5. ศิลปศาสตร์ (ภาษาจีน)
ห้อง 6. ศิลปศาสตร์ (ภาษาเกาหลี)
ห้อง 7. ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ)
ห้อง 8 – 9. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ห้อง 10. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม)
ห้อง 11. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
ห้อง 12. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ห้อง 13. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ห้อง 14. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ห้อง 15. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม