📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเรียกสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP, สสวท,ดนตรี และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท. ปีการศึกษา 2566