📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด ใบสมัคร เพื่อเช่าพื้นที่ของอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา 2566
ดาวน์โหลด ใบประมูล เพื่อเช่าพื้นที่ของอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา2566