📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง แจ้งหยุดเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6