📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเรียกสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษสสวท.(รอบสอง) ปีการศึกษา 2566