📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตัวในการเข้ารับการเตรียมสอบ TGAT TPAT