📢📢แจ้งจากงานสิทธิประโยชน์ เรื่อง นักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4 มารับชุดนักเรียน ในวันที่ 28 เมษายน 2566

แจ้งจากงานสิทธิประโยชน์
ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

รับสินค้าที่ห้องสิทธิประโยชน์ ใต้ถุนอาคาร 100 ปี โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ขอให้นักเรียน/ผู้ปกครองที่จะมารับชุดนักเรียน

เตรียมเอกสารสำเนาใบสั่งซื้อ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสินค้า

**ตัวอย่างเอกสารสำเนาใบสั่งซื้อ**