รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

แผนการเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี  ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ปีการศึกษา 2566-2568

รายละเอียด การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี  2566

ม.1

📌ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด ใบสมัครสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(สสวท) ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(สสวท)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ม.4

📌ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด ใบสมัครสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(สสวท) ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(สสวท)

📌ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด ใบสมัครสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนดนตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ดนตรี) ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ดนตรี)

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเรียกลำดับสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี

ม.4

📌ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

📌ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

📌แนวปฏิบัติสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไป

📌ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

📌รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เรียงตามแผนการเรียน

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ม.1

📌ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

📌ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566

📌ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

📌ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2566

📌แนวปฏิบัติสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป นักเรียนความสามารถพิเศษ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

📌ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📌ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเรียกลำดับสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

📌กำหนดการการแนะนำห้องเรียน ม.1 แก่นักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2566 และบัญชีรายชื่อสำหรับเลือกห้องเรียน ชั้น ม.1

📌ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เอกสารสำหรับการสมัคร ม.1

📢รายละเอียดพื้นที่เขตบริการโรงเรียนลำปางกัลยาณี 2566

📢เอกสารสำหรับนักเรียน ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

📢 เอกสารสำหรับนักเรียน ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

-ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

-บันทึกรับรองการอยู่อาศัย ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนลำปางกัลยาณี 2566 

📢เอกสารสำหรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

-ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

-หนังสือรับรองนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ในการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 2566

📢เอกสารสำหรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ

-ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ

ลงนาม

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียด 054-019664 ต่อ 1132 , 1133 , 4142 หรือ www.lks.ac.th