ภาพกิจกรรมโรงเรียนลำปางกัลยาณี การประชุมผู้บริหารคณะครูและบุคลากร ของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดลำปาง