📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)