📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)