จดหมายข่าว ฉบับที่ 095 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ปี 2565