จดหมายข่าว ฉบับที่ 318 นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร (ม.ทศ.)รุ่นที่ 14