จดหมายข่าว ฉบับที่ 345 การประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีมอบรางวัลคุรุวิจัยเกียรติคุณ ครั้งที่ 3