จดหมายข่าว ฉบับที่ 057 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมการประชุมปฏิบัติการออกแบบ หน่วยการเรียนรู้ (Active Learning) สู่สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21