จดหมายข่าว ฉบับที่ 003 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปีการศึกษา 2565