จดหมายข่าว ฉบับที่ 004 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปีการศึกษา 2565