จดหมายข่าว ฉบับที่ 013 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการลงพื้นที่บูรณาการหนุนเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและพฤติมิชอบและการส่งเสริมธรรมาภิบาลป้องกัน