จดหมายข่าว ฉบับที่ 016 ลูกสนคนเก่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี เด็กหญิงนรมน นุชพงษ์ ห้องเรียน MEP รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น สวช.