จดหมายข่าว ฉบับที่ 019 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครื่อข่าย ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลำปาง (วิชาคณิตศาสตร์)