จดหมายข่าว ฉบับที่ 022 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565