จดหมายข่าว ฉบับที่ 023 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดประชุมผู้ปกครองนกัเรียน ระดับชั้น ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565

LK