จดหมายข่าว ฉบับที่ 023 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.5 และม.6 ปีการศึกษา2565