จดหมายข่าว ฉบับที่ 025 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัดลำปาง (สาขาวิชาเคมี)