จดหมายข่าว ฉบับที่ 026 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัดลำปาง (สาขาวิชาชีววิทยา)